5 star review in Das Orchester

Martin Georgiev’s new CD release GENESIS was reviewed by Prof. Dr. Lutz Lesle in the June issue of Das Orchester, the German classical music magazine.

For the original German review click here.

English translation by Helen Rogers:

(Български превод по-долу.)

The CD debut of the young Bulgarian-British musician Martin Georgiev brings us an entirely individual musical narrative world, from London. The composer, who was raised in the Orthodox faith in the Black Sea city of Varna, often incorporates religious ideas in this sound world. They form a kind of ‘inner programme’ of his sonic art, which he suggests with titles such as Secret, Verklärung, Genesis, Rescue or Soul Searching. His music speaks of God and humankind. In it, heaven and earth are reflected.

Georgiev received his basic musical training as a school child. He later studied Marimba, Conducting and Composition at the ‘Pancho Vladigerov’ music academy in Sofia. Meeting the composer and conductor Vassil Kazandjiev, with whom he studied privately, showed him the way, enabling him to take up postgraduate study at the Royal Academy of Music in London, which he completed in 2013 with a doctorate in Composition. Georgiev was composer in residence of the City of Heidelberg for the 2012/13 season. Since then he has worked as Assistant Conductor of the Royal Ballet at Covent Garden.

Inspired by computer generated manipulation of images, he developed a technique for composition he calls ‘Morphing Modality’, based on the fundamental principles of Byzantine and Bulgarian sacred chant. In the Marimba Concerto Genesis (2011) he uses this technique of liquid transformation and the richness of expression of the solo instrument to measure the spiritual implications of the biblical Creation accounts, indicated by the biblical quotations of the movement titles.

Although Symphonic Triptych No. 1 (2006 – 2015) was written in two phases, its parts are conceived in such a way that they result in a Symphony in three movements. Each part may also be played separately. The first movement centres on the life and suffering of Saint Sofia and her three daughters Faith, Hope and Love, featured in the title. During the persecution of Christians under the Emperor Diocletian they were exposed to the toughest trials, portrayed in a conflict of sonic worlds. Liturgical echoes collide with orgiastically distorted rhythms and melodies.

The middle section Heavenly Reflections also has its origins in early Christian tradition. The ‘Heavenly Reflections’ mirror the dwindling light and perfection of Creation. The composer dedicated the final movement of the cycle, Rescue, to the memory of his late aunt, a reanimation cardiologist. The music reflects both on the death on the cross and resurrection of Christ as the saviour of souls, as well as the rescue of drowning refugees from the Mediterranean. The two demanding contrabass solos are understood as Vox Christi.

Both recordings with the Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, conducted by the composer, were made at the Bulgarian National Radio studios in Sofia. The soloist in the Marimba concerto is the composer’s preferred interpreter Tatiana Koleva. It doesn’t come more authentic than that.

Martin Georgiev GENESIS ICSM Records London

Български:

С дебютния компактдиск на младия български-британски музикант Мартин Георгиев, един напълно своеобразен музикален разказвателен свят достига до нас, от Лондон. Композиторът, отраснал в Православната вяра в черноморския град Варна, често въплъщава религиозни идеи в този звуков свят. Те формират един вид “вътрешна програма” в неговото звуково изкуство, която той подсказва със заглавия като “Тайната”, “Просветление”, “Сътворението”, “Спасение” или “Търсейки Душата”. Неговата музика говори за Бога и хората. В нея се отразяват Небето и Земята.

Георгиев получава основното си музикално образование още като ученик. По-късно следва Перкусии, Композиция и Дирижиране в Музикалната академия “Панчо Владигеров” в София. Определящо става запознанството му с композитора и диригента Васил Казанджиев, с когото учи частно, благодарение на което продължава обучението си в Кралската академия за музика в Лондон, което завършва през 2013 г. с докторат по Композиция. За сезон 2012/13 Георгиев бе Резидентен Композитор на град Хайделберг. Оттогава работи като асистент-диригент на Кралския Балет в Ковънт Гардън.

Вдъхновен от компютърно-генерираната манипулация на образи, той развива техника за композиция, която нарича “Морфираща Модалност”. Тя използва основни принципи от Византийското и Българското църковно пеене. В Концерта за Маримба Genesis (“Сътворението”) от 2011 г. той използва тази техника на течните трансформации и изразното богатство на соловия инструмент, съизмервайки духовните простори на библейския разказ за Сътворението, подсказани чрез библейските цитати като заглавия на частите.

Въпреки, че “Симфоничен Триптих No. 1” (2006-2015) е написан в два периода, неговите части са така създадени, че образуват една симфония в три части (които могат да се изпълняват и самостоятелно). Първата част е развита около житието на Света София (Премъдрост) и нейните три дъщери, Св. Вяра, Надежда и Любов. По времето на гоненията на римския император Диоклециан против Християните те са били подложени на най-тежки изпитания, обрисувани в конфликт на звукови светове. Литургични интонации са връхлетени от оргиастически деформирани ритми и мелодии.

Централната част, “Небесни Отражения” също произлиза от раннохристиянското предание. “Небесните Отражения” пресъздават огледално помрачаването на светлината и съвършенството на Творението. Заключителната част “Спасение”, композиторът е посветил на своята покойна леля, реанимационен кардиолог. Музиката “преосмисля” едновременно Кръстната смърт и Възкресение на Христос като Спасител на душите, както и спасяването на давещи се бежанци в Средиземно Море. Двете виртуозни сола на Контрабас се разбират като Vox Christi (Гласът на Христос).

Двата записа са осъществени със Симфоничния Оркестър на Българското Национално Радио под диригентството на композитора, в студията на Националното Радио в София. Солистката в Концерта за Маримба е неговата предпочитана интерпретаторка Татяна Колева. По-автентично от това не може да бъде.

Проф. д-р Луц Лесле